Eksekutive vansker ved ADHD og deltakelse i arbeidslivet

Foto_HelenePaper_jan2015

Photo by David Sim (Flickr)

ADHD er en ”sekkebetegnelse” som inkluderer undergrupper med ulike kjennetegn og årsaksforhold. Identifisering av slike undergrupper kan bidra til mer målrettet behandling. Eksekutive funksjoner er viktige for å regulere atferd, tanker og følelser. Barn og voksne med ADHD viser ofte svikt i disse funksjonene i dagliglivet. Imidlertid er det bare en undergruppe som viser svikt i eksekutive funksjoner målt ved hjelp av nevropsykologiske tester. I en nylig publisert studie ønsket vi å undersøke om denne gruppen hadde spesielle kjennetegn. Det var 79 personer med ADHD og 77 kontrollpersoner inkluderte i studien.

I ADHD-gruppen hadde 24.3% eksekutive vansker på testene. Bare 6.7% av denne gruppen var i arbeid, mot 52,1% i gruppen med ADHD uten disse vanskene. Alle i kontrollgruppen med eksekutive vansker på testene var i arbeid. Studien viste at undergruppen med ADHD og eksekutive vansker også hadde mange andre problemer i hverdagen og rapporterte flere ADHD-symptomer i barndommen. De hadde også mer lese- og skrivevansker enn gruppen uten eksekutive vansker på testene.

Dette indikerer at nevropsykologiske tester kan påvise en undergruppe med økt risiko for vansker i dagliglivet. Resultatene tyder på at det er kombinasjonen av ADHD og eksekutive vansker som bidrar til de funksjonelle vanskene.

Tekst av Helene Halleland

Artikkelen er publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Attention Disorders: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25555629